Članak 1.

U ovim uvjetima prodaje Prodavatelj je trgovačko društvo Panigale d.o.o., 10000 Zagreb, Martićeva 37, OIB: 91490600694, a Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje motocikl ili drugu robu, predmete i/ili koristi usluge koje Prodavatelj prodaje, odnosno pruža.

Članak 2.

Ugovor je sporazum o kupoprodaji predmeta i/ili pružanju usluga koje Prodavatelj prodaje/pruža, sklopljen putem ponude Prodavatelja koju Kupac prihvati, usmeno ili pisano. Ugovor se smatra sklopljenim prihvatom ponude Prodavatelja od strane Kupca. Prihvatom ponude, Kupac prihvaća i ove Opće uvjete poslovanja Prodavatelja, što će Kupac potvrditi svojim potpisom na računu Prodavatelja.

Članak 3.

Ponuda Prodavatelja je pisani prijedlog ponude prodaje robe (motocikli i druga roba) ili pružanja usluga, uključujući i ponudu učinjenu elektroničkim putem, poslanu određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke Ugovora. Prodavatelj nije vezan svojom ponudom te isključuje svoju obvezu da ponudu održi, osim ukoliko je drugačije naveo u ponudi dostavljenoj Kupcu.

Članak 4.

Sve ponude učinjene Kupcima biti će u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 5.

Prodavatelj u ponudi može navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom. U tom slučaju Prodavatelj je vezan ponudom samo do isteka roka naznačenog u ponudi. Ukoliko Prodavatelj u ponudi nije naveo rok valjanosti ponude, u tom slučaju Prodavatelj nije vezan svojom ponudom te isključuje obvezu da ponudu održi.

Članak 6.

Kupoprodajne cijene navedene u ponudi vrijede samo za onu robu i za one usluge koje su predmet ponude i samo u roku u kojem je Prodavatelj vezan ponudom u smislu članka 5. ovih Općih uvjeta poslovanja.

Članak 7.

Prodavatelj može naplatiti cijenu veću od one navedene u ponudi, ukoliko se troškovi Prodavatelja prilikom dostave i/ili isporuke robe Kupcu iz bilo kojeg razloga povećaju, ili kada se dostava i/ili isporuka robe promijeni ili kasni krivnjom Kupca, zbog propusta Kupca ili slučajem koji se dogodio Kupcu. Cijena se u tim slučajevima uvećava za stvarno nastale više troškove Prodavatelja.

Članak 8.

Dostava se sastoji od isporuke robe ili pokušaja isporuke robe na ugovorenu adresu dostave izvršena od strane Prodavatelja. U slučaju kada Kupac dolazi po robu Prodavatelju dostava se smatra dovršenom preuzimanjem robe od strane Kupca ili njegovog ovlaštenog predstavnika/dostavljača. Kada mjesto dostave i predaje nije određeno ugovorom, roba se predaje u mjestu u kojem Prodavatelj ima sjedište u trenutku sklapanja ugovora.

Članak 9.

Rokovi dostave su okvirni, osim u slučaju pisane potvrde Prodavatelja o prihvaćanju fiksnog termina dostave. Prodavatelj nije odgovoran za zakašnjenje ako je do njega došlo zbog uzroka ili slučaja koji mu se dogodio (viša sila), a na koji nije mogao utjecati.

Članak 10.

Dostavom robe Kupc, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca. Ako dostava robe nije izvršena zbog uzroka ili slučaja koji se Prodavatelju dogodio bez njegove krivnje i/ili na koji nije mogao utjecati ili u slučaju zakašnjenja Kupca zbog bilo kojeg razloga, rizik prelazi na Kupca u trenutku kada je trebalo izvršiti dostavu.

Članak 11.

Ako je Kupac uzrokovao zakašnjenje dolaska po robu ili zakašnjenje dostave robe svojim činom, propustom ili slučajem koji mu se dogodio, Prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakve odgovornosti prema Kupcu.

Članak 12.

Kupac je dužan isplatiti kupoprodajnu cijenu u vrijeme, u mjestu i na način određen izdanim računom, sklopljenim Ugovorom ili ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 13.

Prodavatelj ima pravo zaračunati i naplatiti Kupcu zatezne kamate na sve dospjele, a neplaćene iznose po računu/ima, tekućim od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do isplate, i to sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 (pet) postotnih poena (za kupce pravne osobe), odnosno 3 (tri) postotna poena (za kupce fizičke osobe).

Članak 14.

Kupac nema pravo odbiti platiti kupoprodajnu cijenu u trenutku njezina dospijeća zbog bilo kakvog nedostatka robe, jer time Kupac pada u zakašnjenje i Prodavatelj je ovlašten na iznos glavnice zaračunati mu i naplatiti zatezne kamate. Kupac je dužan u cijelosti isplatiti kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća sukladno izdanom računu, ugovoru i ovim Općim uvjetima poslovanja te nema pravo iznos kupoprodajne cijene smanjiti radi nadoknade, eventualnog protupotraživanja ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Članak 15.

Prodavatelj ima pravo odgoditi dostavu robe ili izvršenje usluga i/ili otkazati ugovor i svaki drugi pravni posao sklopljen s Kupcem bez ikakve obveze Prodavatelja prema Kupcu, u slučaju da Kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća naznačen u računu.

Članak 16.

Prodavatelj ima pravo podnijeti tužbu radi isplate kupoprodajne cijene ili njezina dijela bez obzira  je li pravo vlasništva na robi prešlo na Kupca.

Članak 17.

Roba koja je predmet ugovora o kupoprodaji ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u slučaju kašnjenja s plaćanjem. Ukoliko se roba nalazi kod Kupca od trenutka izvršene dostave, kupac odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe, a ukoliko robu drži uskladištenu, za vrijeme pridržaja prava vlasništva, robu je dužan držati odvojeno od ostale robe i na njoj jasno naznačiti da je roba vlasništvo Prodavatelja.

Članak 18.

Kupac je obvezan bez odlaganja izvijestiti Prodavatelja o svakoj šteti koja nastane na robi, kao i o svakom postupku ovrhe, osiguranja, stečaja i slično, koji bi se trebali provesti na robi ili mogu biti od utjecaja na pridržaj prava vlasništva Prodavatelja, jer je u suprotnom dužan Prodavatelju naknaditi svaku štetu koja mu time nastane.

Članak 19.

Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, koja može biti i u elektroničkom obliku, u slučaju kad kupac ne izvrši obveze temeljem izdanog računa, sklopljenog ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja, niti to ne učini u roku od sedam dana nakon primitka dodatnog pisanog zahtjeva Prodavatelja, koji može biti i u elektroničkom obliku.

Članak 20.

Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, koja može biti i u elektroničkom obliku, u slučaju kad se nad Kupcem pokrene postupak stečaja ili likvidacije ili prijeti realna opasnost da Kupac neće moći izvršiti obveze preuzete ugovorom i ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 21.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke rabljenih i izložbenih proizvoda je isključena, osim za materijalne nedostatke koji se pokažu na dijelovima motocikla (opreme) za koje dijelove je Prodavatelj izdao Kupcu jamstvo i to u roku u kojem je jamstvo važeće.

Rabljenu robu prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje po sistemu viđeno-kupljeno.

Prodavatelj je dužan prije isporuke rabljenog motocikla omogućiti Kupcu probnu vožnju na motociklu kojeg kupuje, kao i kontrolu/pregled cijelog motocikla sa svim njegovim dijelovima i uređajima. U slučaju da Kupac odbije probnu vožnju i isporuku motocikla od strane Prodavatelja te sam preuzme motocikl na adresi Prodavatelja, da bi izdano jamstvo bilo važeće motocikl u upotrebu treba uvesti ovlašteni serviser. Isto se potvrđuje odgovarajućom potvrdom servisera (potpis i pečat) na obrascu izdanom od strane Prodavatelja, te vraćenom Prodavatelju u zahtijevanoj formi i sadržaju unutar 15 dana od izvršene primopredaje.

Ukoliko Kupac preuzme motocikl na adresi Prodavatelja i postupi protivno prethodnoj odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja, nema prava prema izdanom jamstvu koje samim time postaje nevažeće, a ujedno se odriče prava potraživati bilo kakvo obeštećenje na ime materijalnih nedostataka motocikla.

U slučaju da se prilikom probne vožnje uoče kvarovi ili nedostaci na motociklu takve naravi da motocikl nije vozan ili se ne može koristiti za svoju namjenu, Prodavatelj je kvar dužan o svom trošku ukloniti prije isporuke Kupcu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je kvar uočen.

Članak 22.

Prodavatelj ne jamči za ispravnost dijelova motocikla obuhvaćenih jamstvom, ukoliko se motocikl/oprema održava ili koristi protivno uputama Prodavatelja ili proizvođača ili ako nedostatak proizlazi iz nezgode ili nemarnog odnosa Kupca prema motociklu /opremi, ako je motocikl / oprema promijenjena ili modificirana na bilo koji način ili ako je motocikl / oprema popravljala bilo koja druga osoba osim Prodavatelja ili člana mreže ovlaštenih servisera Prodavatelja, te ako je neispravno servisirana ili nedostatak proizlazi iz bilo kojeg uzroka ili okolnosti izvan kontrole i utjecaja Prodavatelja.

Članak 23.

Prodavatelj nije odgovoran za kvar/oštećenje/nedostatak proizvoda kad je Kupac bio svjestan nedostatka pri samoj kupnji te unatoč tome kupio motocikl/opremu bilo da se radi o trgovačkim ili potrošačkim ugovorima.

U slučaju prodaje rabljenog motocikla, bez obzira radi li se o trgovačkom ili potrošačkom ugovoru Kupac je obvezan na uobičajeni način pregledati rabljeni motocikl prije kupnje.

U slučaju kupnje rabljenog motocikla Kupac prihvatom ponude potvrđuje da je izvršio pregled rabljenog motocikla te da je svjestan da se radi o rabljenom motociklu smanjene funkcionalnosti i kvalitete u odnosu na novi.

U slučaju kupnje rabljenog motocikla Kupac prihvatom ponude potvrđuje da je razumio i prihvatio upozorenje od Prodavatelja da je rok trajanja i kvaliteta takvog motocikla smanjena u odnosu na novi.

U slučaju kupnje rabljenog motocikla, prihvatom ponude Kupac potvrđuje da na sebe preuzima rizik mogućih ulaganja u rabljeni motocikl uzrokovanih činjenicom da isti nije nov.

U slučaju kupnje rabljenog motocikla kupac se odriče bilo kakvih potraživanja na ime materijalnih nedostataka takve robe, izuzev nedostataka na dijelove motocikla pokrivene izdanim jamstvom, u roku na koje je jamstvo izdano.

Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke skrivene ili vidljive na potrošnom materijalu koji podliježe habanju uvjetovanom korištenjem odnosno normalnim trošenjem kroz korištenje robe, kad je predmet prodaje rabljeni motocikl.

Kupac se prihvatom ponude odriče bilo kakvih potraživanja na ime nedostataka potrošnog materijala.

Članak 24.

Kod prodaje rabljenih motocikla, Prodavatelj daje jamstvo isključivo na blok motora s glavama i radilicom i to u trajanju od šest (6) mjeseci (računajući od primopredaje motocikla).

Jamstvo se ne odnosi na agregate i potrošne/servisne dijelove na motoru. Efekti erozije, korozije i normalnog trošenja posebno se isključuju iz jamstva.

Unutar jamstvenog roka Kupac je obvezan poštovati od tvornice propisane intervale održavanja motocikla. U slučaju da Kupac propusti unutar jamstvenog roka izvršiti navedene servise održavanja servis jamstvo prestaje važiti.

Slabo održavanje, nekorištenje dijelova pribavljenih od Prodavatelja ili neprimjerena uporaba motocikla stavlja jamstvo Prodavatelja izvan snage.

Kupac gubi pravo na reklamaciju temeljem jamstva u slučaju izazivanja pregrijavanja agregata, u slučaju da u njemu nije bila dovoljna razina ulja, dovoljna razina rashladne tekućine, u slučaju  preopterećenja agregata i motocikla, kao i u slučaju havarije.

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca za sve nove motocikle osim modela Multistrada i DeserX za koje je jamstvo 4 godine, kod svih bez ograničenja prijeđenih kilomatara.

Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti o kvaru/problemu najkasnije u roku sedam dana od nastanka problema pisanim putem. Bilo kakva potraživanja temeljem izdanog jamstva, moraju biti podnesena odmah kad je uočen kvar.

Kupac je dužan dostaviti motocikl o svom trošku u servis Prodavatelja. Prodavatelj je ovlašten u ovlaštenom servisu utvrditi i otkloniti svaki kvar pokriven jamstvom. U slučaju da je Kupac u jamstvenom roku, bez pisane suglasnosti Prodavatelja kvar otklonio kod neovlaštenog servisera, Kupac gubi pravo na jamstvo i Prodavatelj mu nije dužan nadoknaditi troškove takvog popravka.

U slučaju kad na zahtjev Kupca temeljem jamstva Prodavatelj prilikom pregleda motocikla  utvrdi da kvar ili reklamacija nije pokrivena uvjetima jamstva iz ovih Općih uvjeta poslovanja, Kupac je dužan snositi troškove pregleda uključujući i sve materijalne troškove koje je Prodavatelj imao ukoliko je Kupac zahtijevao da se pregled izvrši izvan sjedišta Prodavatelja.

Bilo kakav zahtjev Kupca temeljem jamstva ili neispunjenje tog zahtjeva od strane Prodavatelja ne ovlašćuju niti na koji način Kupca da odgađa ili mijenja uvjete plaćanja.

Članak 25.

Na sve ugovorne odnose Prodavatelja i Kupca kao mjerodavno pravo primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove nastale iz ili u vezi s izdanim računom, ugovorom i ovim općim uvjetima poslovanja nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu Prodavatelja.

Panigale d.o.o. zastupan po:

Dubravku Sinkoviću (direktoru)

Tomislavu Hršaku (prokuristu)

Na sve ugovorne odnose Prodavatelja i kupca kao mjerodavno pravo primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove nastale iz ili u vezi s ugovorom i ovim općim uvjetima poslovanja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.